TRÍCH DẪN CÁC VĂN BẢN

XÁC ĐỊNH RÕ CHỦ QUYỀN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ 65 HA

       -------------------------------------------------------

    1.  Xuất phát từ Hợp đồng liên kết số 08/HĐ-DA giữa Công Đoàn ĐHQG-HCM và Công ty EDICO năm 2001

    2.  Kết luận của Thanh tra Chính Phủ số 2284/KL-TTCP ngày 27/10/2008 do Phó tổng Thanh tra Lê Tiến Hào ký :

a.      Tại trang 9 và 10:  ‘‘..., đến ngày 22/8/2001 (sau 30 ngày ký hợp đồng với Công ty EDICO) Công Đoàn ĐHQG TP.HCM đã phân phối hết phần diện tích đất ở thông qua việc ký các hợp đồng góp vốn đầu tư và mua bán nền để tiến hành thu tiền của các cá nhân đã ký hợp đồng. Vì vậy, trong thực tế Công ty EDICO không còn điều kiện để thực hiện việc góp vốn đầu tư trên diện tích 15 ha/80 ha như đã ghi trong hợp đồng số 08/ĐT-DA ’’.

a.      Tại trang 10: ‘‘ Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp theo đúng pháp luật và phù hợp với những đóng góp thực tế của Công ty EDICO đối với dự án; Công ty EDICO tiếp tục tham gia dự án để thực hiện đúng quyền được góp vốn đầu tư như chủ đầu tư và Công ty EDICO đã cam kết. Trường hợp sau khi đã thực hiện mà quỹ đất ở còn lại không đủ để giải quyết thì chủ đầu tư và Công ty EDICO thương thảo, thống nhất để giao Công ty EDICO làm chủ đầu tư một số dự án thành phần cho phù hợp’’.

    3.   Biên bản làm việc giữa TTCP, UBND TP.HCM, các Sở Ngành TP, UBND Quận 9, ĐHQG-HCM và Công ty EDICO ngày 07/01/2010:

Tại trang 4: ‘‘ĐHQG TP.HCM cần có lộ trình nêu rõ thời gian, thời hạn thực hiện các công việc cụ thể để sớm bàn giao 15 ha đất cho Công ty EDICO và triển khai các bước tiếp theo của dự án;...’’.

    4.  Công văn số 3805/BC-TTCP ngày 15/12/2010 của TTCP bảo cáo Thủ tướng CP về kết quả thực hiện dự án sau thanh tra, đã kiến nghị:

Tại trang 4: ‘‘Đồng ý để Công ty EDICO được tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên diện tích 15 ha như một dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ , giảng viên ĐHQG TP.HCM.

 

    5.   Công văn số 9505/VPCP-KNTN ngày 30/12/2010 của Văn phòng CP:

‘‘..., Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau: Đồng ý với kiến nghị của TTCP tại văn bản số 3805/BC-TTCP ngày 15/12/2010 về việc xử lý sau thanh tra dự án đầu tư khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM’’.

‘‘Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Bộ Công an để làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án’’.

    6.   Công văn số 3155/UBND-PCNC ngày 30/6/2011 của UBND TP.HCM báo cáo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Tại trang 2: ‘‘Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với kiến nghị nêu trên của Thanh tra Chính phủ (Báo cáo số 3805/BC-TTCP – người trích chú thích) do dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM và việc Công ty EDICO tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên phần diện tích Hợp đồng liên kết đầu tư ký kết giữa 2 bên, có mục tiêu khác nhau. Nay Công ty EDICO có văn bản kiến nghị tách 15 ha và giao đất cho Công ty EDICO để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, là phù hợp. Công ty EDICO cam kết thực hiện đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, Hợp đồng liên kết đầu tư đã ký kết và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do vụ việc có liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ và xin ý kiến chỉ đảo của Phó Thủ tướng Chính phủ nên UBND TP.HCM báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với kiến nghị của Công ty EDICO’’.

    7.   Công văn số 4805/VPCP-KNTN ngày 14/7/2011 của Văn phòng CP do Phó chủ nhiệm Kiều Đình Thụ ký (nguyên văn):

‘‘Xét báo cáo của UBND TP.HCM tại văn bản số 3155/UBND-PCNC ngày 30/6/2011 vả của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 3805/BC-TTCP ngày 15/12/2010 về việc xử lý sau thanh tra dự án đầu tư khu nhà ở ĐHQG TP.HCM, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của TTCP và của UBND TP.HCM về việc để Công ty EDICO được thực hiện đầu tư xây dựng trên diện tích 15 ha như một dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM. Ủy ban nhân dân TP.HCM khẩn trương phê duyệt quy hoạch 1/500 và kiểm tra, quản lý để dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở ĐHQG-HCM được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để TTCP và UBND TP.HCM biết, thực hiện’’. 

    8.    Công văn số 3820/UBND-PCNC ngày 02/8/2011 của UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký:

‘‘... Yêu cầu ĐHQG TP.HCM thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng CP Trương Vĩnh Trọng về việc để Công ty EDICO thực hiện đầu tư xây dựng trên diện tích 15 ha như một dự án thành phần trong dự án Khu nhà ở ĐHQG TP.HCM, vị trí khu đất 15 ha được xác định theo Hợp đồng liên kết đầu tư số 21/2011/HĐLK ngày 29/4/2011 giữa ĐHQG TP.HCM và Công ty EDICO...’’.

    9.   Công văn 5052/UBND-PCNC ngày 04/10/2012 của UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký :

‘‘... Giao ĐHQG TP.HCM và Công ty EDICO phải thống nhất phương án, lộ trình, thời gian đóng góp nghĩa vụ tài chính, cũng như xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện dự án thành phần 15 ha; Công ty EDICO có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ĐHQG-HCM liên quan phần diện tích 15 ha theo phương án thống nhất...’’. 

   10.     Công văn số 1903/UBND-PCNC ngày 23/4/2013 của UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký :

‘‘ 1. Giao UBND quận 9 hướng dẫn ĐHQG TP.HCM lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải thể hiện khu đất 15 ha  để tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4805/VPCP-KNTN ngày 14/7/2011 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 3820/UBND-PCNC ngày 02/8/2011 của UBND TP.HCM, sau đó UBND quận 9 xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án Khu nhà ở ĐHQG TP.HCM theo thẩm quyền.

Sau khi UBND quận 9 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, ĐHQG TP.HCM và Công ty EDICO phải thống nhất phương án, lộ trình, thời gian đóng góp nghĩa vụ tài chính, cũng như xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện dự án thành phần 15 ha. Trường hợp ĐHQG TP.HCM đã thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký kết, nhưng Công ty EDICO chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính làm ảnh hưởng tiến độ dự án thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo để xuất trình UBND TP.HCM xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý dự án thành phần 15 ha theo đúng quy định pháp luật.

   2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 9, ĐHQG TP.HCM và Công ty EDICO nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UNBD TP.HCM tại công văn số 5052/UBND-PCNC ngày 04/10/2012; giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM làm ảnh hưởng tiến độ dự án để báo cáo, đề xuất trình UBND TP.HCM xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ’’.

 

 


da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com