Ban QLDA 245 kính gửi đến Quý Thầy, Cô và Người góp vốn các Thông báo sau:

1. Thông báo số 34/TB-BQLDA 245 ngày 15/6/2020 Thông báo lần 04 về việc nộp bổ sung tiền góp vốn 1,1tr/m2 và tiền lãi chậm nộp.

2. Thông báo số 35/TB-BQLDA 245 ngày 15/6/2020 Thông báo về nộp tiền Đợt 1 (300.000đ/m2).

3. Thông báo số 36/TB-BQLDA 245 ngày 15/6/2020 Thông báo về nộp tiền Đợt 2 (400.000đ/m2).

Ghi chú:

Các Thông báo trên sẽ được gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh EMS đến NGV thuộc các trường hợp trên:

- Thông báo số 35/TB-BQLDA 245 và 36/TB-BQLDA 245 chỉ gửi cho NGV 01 nền chưa đóng đủ Đợt 1 và Đợt 2. Đối với NGV đã đóng đủ Đợt 1 và Đợt 2 và NGV trên 01 nền sẽ không nhận được Thông báo.

- Thông báo số 34/TB-BQLDA 245 chỉ gửi cho NGV chưa đóng đủ 1,1tr/m2 theo HĐ Trách nhiệm ký từ thời CĐ ĐHQG-HCM làm Chủ đầu tư. Các trường hợp đã đóng đủ sẽ không nhận được thông báo.

Trân trọng./.

Download Thông báo 34/TB-BQLDA tại đây

Download Thông báo 35/TB-BQLDA tại đây

Download Thông báo 36/TB-BQLDA tại đây

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com