THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu 01      : Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)

Công trình       :   Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (Giai đoạn 3)

Địa điểm           :   Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BQLDA 245 ngày 08/10/2019 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: “Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)”, Hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) thuộc Công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ - giảng viên ĐHQG-HCM – Giai đoạn 3 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM ;

Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: “Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)”, Hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) thuộc Công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ - giảng viên ĐHQG-HCM – Giai đoạn 3 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM, như sau:

1. Tên Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - CTCP

2. Giá trúng thầu: 156.847.865.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng, tương đương 300 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

5. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và Tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

a. Công ty Cổ phần Thương mại và XD Tài Phú:

- Lý do: Không đạt phần đánh giá năng lực và kinh nghiệm

b. Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH TM DV Vận Tải Xây Dựng GT T&T:

- Lý do: Không đạt phần đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

6. Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM mời đại diện có thẩm quyền của Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – CTCP liên hệ với văn phòng Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM (khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM) để triển khai việc ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM xin thông báo đến các đơn vị dự thầu không được trúng thầu biết để lập thủ tục giải chấp chi phí Bảo đảm dự thầu tại ngân hàng.

Mời các nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật liên hệ Chủ Đầu tư để nhận lại HSĐXTC trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Trân trọng ./. 

Download Thông báo tại đây

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com