Ban QLDA 245 kính gửi đến Quý Thầy, Cô và Người góp vốn các Thông báo sau:

1. Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 05 về việc nộp tiền Đợt 1 (300.000đồng/m2 - Tiền sử dụng đất).

2. Thông báo số 87/TBLT ngày 15/12/2019 Thông báo về nộp tiền Đợt 2 (400.000đ/m2).

3. Thông báo số 88/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 03 về nộp bổ sung tiền góp vốn 1,1tr/m2 và tiền lãi chậm nộp.

Ghi chú:

Các Thông báo trên sẽ được gửi thư bảo đảm đến NGV thuộc các trường hợp trên:

- Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 và 88/TB-BQLDA 245 chỉ gửi cho NGV 01 nền chưa đóng đủ Đợt 1 và Đợt 2. Đối với NGV đã đóng đủ Đợt 1 và Đợt 2 và NGV trên 01 nền sẽ không nhận được Thông báo.

- Thông báo số 87/TBLT chỉ gửi cho NGV chưa đóng đủ 1,1tr/m2 theo HĐ Trách nhiệm ký từ thời CĐ ĐHQG-HCM làm Chủ đầu tư. Các trường hợp đã đóng đủ sẽ không nhận được thông báo.

Trân trọng./.

 

Download TB số 86/TB-BQLDA tại đây

Download TB số 87/TBLT tại đây

Download TB số 88/TB-BQLDA tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com