Báo cáo về việc 

Xin chủ trương phối hợp liên danh HFIC-THUẬN VIỆT-CIENCO6

triển khai dự án

Nhm thu nhận ý kiến, thống nhất quan điểm, ngày 07/5/2017 Ban QLDA 245 đã tchc cuc hp gia Đi din Ban Chđo Dán, Ban Đi din Ngưi góp vn, Ban giám sát ca Dán vi ni dung trao đi, góp ý và biu quyết phương án ca ĐHQG-HCM xin chtrương ca UBND TP.HCM vvic mi các đơn vcó kinh nghim, có năng lc tài chính, có uy tín, có ngun lc phi hp cùng vi ĐHQG-HCM trin khai thc hin các công vic tiếp theo ca Dán 245 cho đến khi hoàn thành trên cơ s Kế hoch đã đưc phê duyt.

Kết qucuc hp 100% thành viên tham dđã biu quyết đng ý phương án trên.

Ban QLDA 245 đã thực hiện chủ trương trên, soạn thảo văn bản trình Ban Chỉ đạo, các Sở Ban ngành, UBND TP.HCM cụ thể như sau:

Ngày 25/5/2017 Chđu tư đã có ttrình s932/TTr-ĐHQG lên y ban nhân dân Thành phHChí Minh (UBND Tp.HCM) xin chtrương vvic phi hp vi liên danh HFIC-THUN VIT-CIENCO6 nhm tiếp tc thc hin Dán.

Ngày 20/6/2017, UBND Tp.HCM có công văn s3799/UBND-NCPC gi Thng Chính phthng nht kiến nghtrong ttrình ca ĐHQG-HCM vvic xin hp tác vi các đơn vcó năng lc tài chính, có kinh nghim xây dng, có kinh nghim qun lý dán để ứng vn xlý các tn ti ca Dán và thi công hoàn chnh htng kthut ca Dán, bàn giao nn nhà cho cán b, ging viên và ngưi góp vn.

Ngày 10/7/2017 Văn phòng Chính phcó công văn s7174/VPCP-V.I vvic xlý vưng mc ti Dán Khu nhà ĐHQG-HCM yêu cu Thanh tra Chính ph, BTài chính, BXây dng, BTài nguyên Môi trưng và ĐHQG-HCM có ý kiến vbáo cáo s3799/UBND-NCPC ngày 20/6/2017 ca UBND Tp.HCM.

Ngày 19/7/2017 ĐHQG-HCM đã có công văn s1292/ĐHQG gi Văn phòng Chính phvý kiến ca ĐHQG-HCM vbáo cáo s3799/UBND-NCPC ngày 20/6/2017 ca UBND Tp.HCM.

Hin nay các BTài chính, BTài Nguyên và Môi trưng, BXây dng và Thanh tra Chính phđã có công văn gi Văn phòng Chính ph.

UBND TP.HCM và Đi hc Quc gia TP.HCM đang chý kiến chp thun ca Chính ph, khi nào có kết qu, Ban QLDA 245 sthông báo tiếp cho Ban đi din và NGV đưc biết và sau đó Bên đi tác (Liên danh) scho trin khai thi công htng. Phía ĐHQG-HCM strin khai thtc chuyn các DA thành phn cho đi tác. Chính vì vic chsphê duyt tChính phnên trong thi gian qua công tác trin khai ca DA có bị ảnh hưng, bchm li.

Cũng xin lưu ý quý Thy Cô giáo và bà con NGV, Dán ca chúng ta đưc Thng Chính phphê duyt là DA phi li nhun, không có tính cht thương mi, không np thuế cho Nhà nưc. Vì vy các DA thành phn mun khai thác chuyn nhưng đlàm htng (mang tính thương mi) phi xin phép Thng Chính ph, đó là điu khác rt cơ bn đi vi các DA thương mi ca các công ty bt đng sn.

Trân trng ./.

 Download công văn tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN